cs_center

[1004 CRYOFOS(의료용저온기) 수입품목인증완료]

김우겸 | 2017.04.21 13:33 | 조회 1496

[1004 CRYOFOS(의료용저온기) 수입품목신고완료]


                          1004                           의료용저온기                              수인17-4227


상기와 같이 식품의약품안전처 의료기기 수입품목인증처리를 2017. 04. 20일자로 완료하였음을 알려드립니다